Un usuario quere inscribirse ás III Xornadas a través do formulario de inscrición da web. Os seus datos son:

Nome e apelidos: Javier F Moares
Email: bepixel@hotmail.com
DNI/NIE: 36141939S
Teléfono: 690330777
Días que quere asistir: Venres 3 – Tarde

Comentario adicional: No sei se poderei asistir por traballo, pero teño moita gana de escoitar a Monchan.

Un saúdo.

Estou vacinado 👌

Acepta RGPD?: Aceptado: Acepto as normas xerais de tratamento de datos RPGD
Confirma non ter síntomas de COVID?: Aceptado: Confirmo que non estou diagnosticado pola Covid-19, non presento sintomatoloxía asociada a este virus, nin a presentei nos 15 días previos e tamén que non convivo con ninguén afectado pola Covid-19 nin estiven en contacto estreito cunha persoa afectada pola Covid-19, nos 14 días previos á entrada nesta actividade. Comprométome a notificar inmediatamente aos organizadores calquera problema de saúde vinculado á Covid-19 durante o transcurso da actividade e durante os 14 días posteriores. Declaro, no caso de pertencer a un grupo vulnerable fronte á Covid-19, que son consciente de que, tras unha infección por este virus, as manifestacións da enfermidade poden ser máis severas que noutras persoas de grupos non considerados vulnerables.


Esta mensaxe foi enviada dende o formulario de inscrición ás III Xornadas de Xornadas de Videoxogo e Literatura (https://videoxogoeliteratura.gal)