Un usuario quere inscribirse á DESCONFERENCIA das III Xornadas a través do formulario de inscrición ás desconferencias da web. Os seus datos son:

Nome e apelidos: Milagros Trigo
Email: mtrigo@edu.xunta.es
DNI/NIE: 32399735A
Teléfono: 625091652
Tema do que vai falar: No

Acepta RGPD?: Aceptado: Acepto as normas xerais de tratamento de datos RPGD
Confirma non ter síntomas de COVID?: Aceptado: Confirmo que non estou diagnosticado pola COVID, non presento sintomatoloxía asociada a este virus, nin a presentei nos 15 días previos e tamén que non convivo con ninguén afectado pola Covid-19 nin estiven en contacto estreito cunha persoa afectada pola Covid-19, nos 14 días previos á entrada nesta actividade. Comprométome a notificar inmediatamente aos organizadores calquera problema de saúde vinculado á COVID-19 durante o transcurso da actividade e durante os 14 días posteriores. Declaro, no caso de pertencer a un grupo vulnerable fronte á Covid-19, que son consciente de que, tras unha infección por este virus, as manifestacións da enfermidade poden ser máis severas que noutras persoas de grupos non considerados vulnerables.


Esta mensaxe foi enviada dende o formulario de inscrición á desconferencia das III Xornadas de Xornadas de Videoxogo e Literatura (https://videoxogoeliteratura.gal)