Un usuario quere inscribirse á DESCONFERENCIA das III Xornadas a través do formulario de inscrición ás desconferencias da web. Os seus datos son:

Nome e apelidos: Sheyla Venade Carrascal
Email: nollico@hotmail.com
DNI/NIE: 53821740s
Teléfono: 677033422
Tema do que vai falar: Quero intentar animar á xente mostrando os concepts, modelos e animacións de un pequeno xogo que andamos a facer uns amigos e mais eu no noso tempo de lecer, para que o ano que vén máis persoas amosen os seus proxectos.
Tamén gustaríame compartir algúns consellos e problemas que fumos atopando co tempo no desenvolvemento do xogo.
Todo sexa dito, non creo que cubra os 15 minutos, por se alguén ten outra cousa curta que expoñer…

Acepta RGPD?: Aceptado: Acepto as normas xerais de tratamento de datos RPGD
Confirma non ter síntomas de COVID?: Aceptado: Confirmo que non estou diagnosticado pola COVID, non presento sintomatoloxía asociada a este virus, nin a presentei nos 15 días previos e tamén que non convivo con ninguén afectado pola Covid-19 nin estiven en contacto estreito cunha persoa afectada pola Covid-19, nos 14 días previos á entrada nesta actividade. Comprométome a notificar inmediatamente aos organizadores calquera problema de saúde vinculado á COVID-19 durante o transcurso da actividade e durante os 14 días posteriores. Declaro, no caso de pertencer a un grupo vulnerable fronte á Covid-19, que son consciente de que, tras unha infección por este virus, as manifestacións da enfermidade poden ser máis severas que noutras persoas de grupos non considerados vulnerables.


Esta mensaxe foi enviada dende o formulario de inscrición á desconferencia das III Xornadas de Xornadas de Videoxogo e Literatura (https://videoxogoeliteratura.gal)