Inscrición

Antes de inscribirte, le con atención as seguintes ligazóns!

ACEPTACIÓN DE CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN E DE INFORMACIÓN SOBRE A COVID-19 NAS II XORNADAS VIDEOXOGO E LITERATURA

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONDICIÓNS DE SAÚDE

Como persoa maior de idade, declaro que non estou diagnosticada de Covid-19, non presento sintomatoloxía asociada a este virus (tose, febre, dificultade ao respirar, etc.) nin a presentei nos 14 días previos á data de entrada nesta actvidade.Declaro que non convivo con ninguén afectado pola Covid-19 nin estiven en contacto estreito nin compartín espazo sen gardar a distancia interpersoal cunha persoa afectada pola Covid-19, nos 14 días previos á entrada nesta actvidade.Comprométome a notificar inmediatamente aos organizadores calquera problema de saúde vinculado á COVID-19 durante o transcurso da actividade e durante os 14 días posteriores.Declaro, no caso de pertencer a un grupo vulnerable fronte á Covid-19, que son consciente de que, tras unha infección por este virus, as manifestacións da enfermidade poden ser máis severas que noutras persoas de grupos non considerados vulnerables.

Nota: considerarase PERSOA VULNERABLE: á persoa con enfermidade cardiovascular, incluída hipertensión, enfermidade pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cancro en fase de tratamento activo, enfermidade hepática crónica severa, obesidade mórbida (IMC>40), embarazo e maiores de 60 anos.

ACEPTACIÓN DAS CONDICIÓNS PERSOAIS DE HIXIENE E PREVENCIÓN FRONTE Á COVID-19

Comprométome a manter as condicións de hixiene e prevención nas que se vai desenvolver a actividade dentro do edificio do Museo de Arte Contemporánea, MARCO

DECLARACIÓN DE LER E ACEPTAR A INFORMACIÓN PROPORCIONADA SOBRE A ADAPTACIÓN DA ACTIVIDADE Á COVID-19

Declaro que accedín e lin a información de adecuación da actividade das II Xornadas Videoxogo e Literatura, á COVID-19: http://www.marcovigo.com/content/marco-post-covid-19-medidas-e-servizos e que polo tanto teño coñecemento pleno e estou de acordo coas medidas e procedementos que propón.Declaro que recibín e lin o Protocolo de actuación en casos de emerxencia ou risco de contaxio na actividade das II Xornadas Videoxogo e Literatura:

CONSENTIMENTO INFORMADO SOBRE A COVID-19

Declaro que, logo de recibir e ler atentamente a información contida nos documentos anteriores, son consciente dos riscos que implica para min e as persoas que conviven comigo a participación na actividade no contexto da crise sanitaria provocada pola COVID-19, que asumo baixo a miña propia responsabilidade.

Unha vez que envíes os datos da info COVID, podes inscribirte para asistencia presencial:

Xornada Completa do Venres 11Xornada Completa do Sábado 12Rolda de Prensa
InauguraciónMesa NarrativasFaladoiro: A pegada do tempoFaladoiro: Financiación dun proxectoMesa: Problemática e circunstancias da industria cultural do videoxogoPresentación do MUVIAfter Work: Elba is ableFaladoiro: Localización e VideoxogoPresentación Narrativas Jose GarneloGuión no VideoxogoFaladoiro: Comunicación de un proxecto de videoxogoMesa: Potencial dos videoxogos na educaciónEntrega de premios e clausura